Voorwaarden en richtlijnen

Voor alle wateren van HSV Amersfoort gelden de volgende richtlijnen:

Het is verboden:

 • gronden te betreden, welke grenzen aan genoemde watergangen of vijvers - niet zijnde openbare wegen of schouwpaden van de gemeente of het waterschap - tenzij met toestemming van de desbetreffende eigenaar of gebruiker

 • onderhoudswerkzaamheden aan watergangen en onderhoudspaden te hinderen of te belemmeren

 • zich met fietsen, bromfietsen, auto's en andere vervoermiddelen op de onderhoudspaden te begeven, dan wel de genoemde vervoermiddelen daar te parkeren

 • op de taluds of onderhoudspaden wormen te spitten of op andere wijze te verzamelen; in de grasmat te spitten of de grasmat op enigerlei wijze te beschadigen

 • visstekken te maken, behoudens schriftelijke toestemming van de gemeente of het waterschap (gebruik los visplateau toegestaan)

 • vislijn, aas en overig afval bij het viswater achter te laten (bij overtreding zal VISpas worden ingenomen)

 • de zich in en langs het water bevindende begroeiing te beschadigen en dieren te verstoren ( de beschoeiing dient vrijgehouden te worden)

 • zich te bevinden binnen 10 meter van gemalen, stuwen en vuilopvanginstallaties van het waterschap

 • vaartuigen in de watergangen te water te laten, tenzij dit gebeurt op plaatsen met een trailerhelling

 • het gehele jaar te vissen tussen zonsondergang en zonsopgang in watergangen binnen de bebouwde kom gemeente Amersfoort (industrieterreinen uitgesloten)

 • m.u.v. het Valleikanaal en de Eem baars en snoekbaars boven de minimum maat in bezit te hebben (snoekbaars max. 2 stuks per dag), deze vissoorten dienen ook direct na de vangst in hetzelfde water te worden teruggezet